Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ถิ่นฐานที่อยู่ โดยช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นับเป็นการกระทำความดี ที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานทำความดี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนราชการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนราชการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การดำเนินงานจิตอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประขุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมของส่วนกลางร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยเน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ในทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho