Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา  วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อความจงรักภักดี  แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ  เป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน  มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  นักเรียน  นักศึกษา  เนตรนารี  ลูกเสือชาวบ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีพร้อมกัน  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561  ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุร


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการช่วยให้ผู้สูบ ผู้ดื่ม เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ โดยมี น.ส.สุภา บ่อเพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาให้เป็น "จังหวัดสะอาดและปลอดภัย" โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเมืองกาญจนบุรี ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho