Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสัมภาษณ์โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 ในรายการ อปมช.คุยข่าว โดยได้รับเกียรติจากพิธีกรสำนักข่าว RNN คุณสุรศักดิ์ สิตไทย และคุณพจนินท์ จุลขันธ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการถ่ายทอดสด “คุยหลังข่าว NBT กาญจนบุรี” เรื่อง โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น. โดยคุณมัทนียา มากสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ขอเชิญชวนทุกท่านมาวิ่งด้วยกันกับทีมหมอและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน รักใครให้ชวนมาวิ่งกันนะ... กับโครงการ “หมอชวนวิ่ง@กาญจนบุรี” มาร่วมวิ่งด้วยกันเยอะๆ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมวิ่งช่วงใดช่วงหนึ่งหรือทุกจุดได้ตามความสะดวก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง ราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทย และพระองค์พระผู้ทรงดำรงราไชยศวรรย์ สืบเนื่องในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตย์เสถียร สถาพรชั่วกาลนาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ  มัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4P-W) ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัด และประธาน ชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามประเด็นนโยบายสาธารณะทั้ง 3 ประเด็นของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุ และ อาหารปลอดภัย หลังจากที่มีการดำเนินงานไปแล้ว 1 ปี เพื่อค้นหาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน และขยายการขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ประธาน อสม. ของทุกอำเภอ ประธานชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho