Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับจังหวัด และฝึกซ้อมแผนการรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ โดยมี นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนองนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ เป็นตัวแทนคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้รับมอบรถตู้ , ไฟจราจรทางโค้งวัดวังขนาย , อาคารโรงเรียนศาลเจ้าแม่เบิกไพร จาก “บริษัทไทยเคนเปเปอร์” โดยคุณกิตติ วิวัฒน์บวรวงศ์ ผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญ๗นบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561  นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดให้มีเวทีสมัชชาจังหวัดเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และระดมความคิดเห็น ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเมืองกาญจน์ เมืองแห่งความสุข ซึ่งเป็นการสานพลังองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho