Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล 16 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 13 แห่ง รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่มณีกาญจน์“สู่เป้าหมายการยุติวัณโรคของจังหวัดกาญจนบุรี”โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อปี หรือจากอัตราป่วย 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดยเน้น 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม 2.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.สร้างกลไกลบริหารอย่างยั่งยืน และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” และยุติปัญหาวัณโรค ภายในปี พ.ศ.2578 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โรงพยาบาลท่ากระดาน และโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งของกาญจนบุรีผ่าน HA ร้อยละ 100 เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ นับเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไข้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับการรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ศูนย์ที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งรณรงค์แนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho