User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายณรงค์ น้อยจีน สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อสร้างห้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ห้องน้ำสำหรับคนพิการ และจุดรอตรวจสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ และคุณความดีที่ท่านได้กระทำ จงบัลดาลให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มั่งมี ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกประการเทอญ


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พอ.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยกระเจาฯ อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล 16 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 13 แห่ง รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่มณีกาญจน์“สู่เป้าหมายการยุติวัณโรคของจังหวัดกาญจนบุรี”โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อปี หรือจากอัตราป่วย 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดยเน้น 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม 2.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.สร้างกลไกลบริหารอย่างยั่งยืน และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” และยุติปัญหาวัณโรค ภายในปี พ.ศ.2578 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho