Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561 บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี ซึ่งนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี ได้ส่งมอบธงให้ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งต่อไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง สำนักงานาธารณสุขอำเภอไทรโยค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา ที่เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับเงิน" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีผลงานจาก 24 จังหวัดและภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเปิดบูธโชว์ “24 ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง”
      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี  นายแพทย์กิตติศักดิ์  กลับดี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน   นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๔ จังหวัด ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี่ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพิธีเปิดป้ายอาคารตึกผู้ป่วยนอก(อาคารใหม่) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อาคารแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งพระครูบวรกาญจนรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งก้างย่าง เทศบาลตำบลไทรโยค ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสา ที่ร่วมกันจัดหางบประมาณทั้งการทอดผ้าป่ามาหากุศล การขอรับเงินบริจาค ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้อาคารผู้ป่วยนอกแห่งนี้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชน โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho