โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) Best Pratice ประจำปี 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) Best Pratice ประจำปี 2561 ด้านการออกแบบระบบบริการจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 “Together, Let’s beat NCD : ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs” ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยแพร่บทเรียนรูปแบบการดำเนินงานวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นเลิศและทันสมัยในระดับเขตบริการสุขภาพและภูมิภาคอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho