ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระในปี 2561 นี้ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 60 วัน จึงจำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย การนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho