อบรมพัฒนาระบบบริการทันตกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทพ.ศุภกร สุขสมัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทพญ.ลักขณา กิตติวโรดม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทพญ.สุณัฐฐา แก้วทอง ทันตแพทย์ชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรมพัฒนาระบบบริการทันตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านทันตกรรมและนำเสนอผลงานวิชาการจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 และอบรมเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho