Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ CKD คลินิก และห้องเรียน CVD ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตในระดับโลกมากกว่า 36 ล้านคน ประเทศไทยพบว่าเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยป่วย พิการและเสียชีวิต โดยช่วงอายุของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 30-70 ปี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ การดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่มีอาการโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญที่ต้องมีการส่งเสริมป้องกันที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (30 มกราคม 2562) ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทีม อสม. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ให้ คำแนะนำประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรระมัดระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ถ้าจำเป็นต้อง ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เมื่อวันนี้ 29 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกากาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละอำเภอ พัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ หรือแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกระดับ 3 ดาว 4 ดาว ให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับชุมชน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho