ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               
                 ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี    เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ   ๗  -  ๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.  ๒  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
                 รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘  (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.  ๒  ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๙๒  ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี   ตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี    ๑   หลัง    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระหนึ่งสาม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
                             พนัส   โสภณพงษ์ 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
Tuesday, 31 October 2017 11:14

test

Written by

test

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho