หัวเรื่อง   การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิตและ
ขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณ
 
สิ่งที่่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1118/2560  ลงวันที่ 23 ส.ค 2560
                       2. สำเนาหนังสือหารือ
                       3. แผนภารกระบวนการ
                       4. ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการ
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho