เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

5.หนังสือยืนยันของผู้สมัคร

                            สสจ.กาญจนบุรี ,สสอ.เมืองกาญจนบุรี อสม.เมืองกาญจนบุรีและสโมสรโรตารี่ ร่วมกันจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมเดินรณรงค์ รวมพลังยุติวัณโรค ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาขุนแผน หน้าศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

                         ในการนี้ ผอ.อนุชา วรหาญ(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)  ,นายนุชชา เจริญโห้ (สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี สโมสรโรตารี่ และอสม.เมืองกาญจนบุรี  ทุกท่านร่วมรณรงค์ในครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้  

Download attachments: 

 

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๒/ว ๓๙๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล” ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยให้โรงพยาบาลทำการประเมินตนเองด้านคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สำคัญของโรงพยาบาล


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เบญจพร สุนทรวิจิตร  
(นาง เบญจพร สุนทรวิจิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho