เรื่อง    สรุปรายงานการประชุม

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

                    ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวรัชนก  พลพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    วัตถุประสงค์ของอบรม

  1. 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

                    เนื้อหาในการอบรม ดังนี้

  1. 1. สป.สช.บริการชดเชยให้แก่หน่วยบริการดังนี้ ดังนี้

                        1.1 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์

                        1.2 หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์

  1. 2. การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้การบริการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียแก่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือเป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  2. 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์ของสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง อัตราต่อไปนี้

                        3.1 การตรวจ Hemoglobin tying                        ราคา    270    บาทต่อราย

                        3.2 การตรวจAlpha – thalassemia                      ราคา    500    บาทต่อราย

                        3.3 การตรวจ Beta –thalassemia                        ราคา  1,200   บาทต่อราย

                        3.4 การทำหัตการการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์         ราคา  2,500   บาทต่อราย

                        3.5 การยุติการตั้งครรภ์                                     ราคา  3,000    บาทต่อราย

โดย ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดูได้จาก www.nhso.go.th

                   ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ทราบถึงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

                   สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ติดตามการบันทึกข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจาง      ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลทุกแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  (นางสาวรัชนก    พลพิทักษ์)

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทันตกรรม ประจำ รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ ๗ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทันตกรรม ประจำ รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ ๗ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
               ครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน  ๔  รายการ   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรินอินเตอร์เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
วรัทยา เมฆใหม่  
(นาง วรัทยา เมฆใหม่)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ประกาศอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ประกาศอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
               ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๘  รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ บริษัท สหพัฒนา การแพทย์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เบญจพร สุนทรวิจิตร  
(นาง เบญจพร สุนทรวิจิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลรายจ่ายพื้นฐาน


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                  ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการ จ้างต่อเติมอาคารเพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รายการต่อเติมอาคารเพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นาย ประมาณ สุศิริวัฒนนนท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุรวิทย์ ศักดานุภาพ  
(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

 

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho