กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2561

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2. กำหนดการดำเนินงานของส่วนราชการ

3.อัตราร้อยละ

4.ฐานในการคำนวณ

5.ฟอร์มแบบคำรับรอง

6.ฟอร์มแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

7.ฟอร์มแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

8.ฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

9.คำอธิบายสมรรถนะ

10.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ผอ.รพช./สสอ.

11.รายงานผลฯ PA จากผู้บริหารระดับอำเภอปี 61 (ผอ.รพช./สสอ.) รอบ 1

12.เอกสารหมายเลข 1,2

 

เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (เดิมประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 8 ก.พ. 61)

เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (เดิมประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 8 ก.พ. 61)

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)

4.ใบขอย้าย (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนาญงาน)

5.เอกสารหมายเลข 3.1 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

6.เอกสารหมายเลข 3.2 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)

4.ใบขอย้าย (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนาญงาน)

5.เอกสารหมายเลข 3.1 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

6.เอกสารหมายเลข 3.2 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

Page 8 of 12
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho