กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.กำหนดการดำเนินงานของส่วนราชการ

2.บัญชีรายละเอียดกำหนดรัดับปลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณข้าราชการ

3.ฐานในการคำนวณข้าราชการ

4.แบบฟอร์มการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ

1. หนังสือเวียน

2. ประกาศรับสมัคร
3. ใบสมัคร
4. เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ
5. เอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล
Page 3 of 12
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho