Thanawat Bokerd

Thanawat Bokerd

เชิญประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

Download เอกสารการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพัธ์ 1 วัด 1 โรงพยาบาล

cd การจัดการสภาพแว้ล้อมภายในวัดให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ https://www.youtube.com/watch?v=z-BlkjpMYhg

cd กิจกรมมบริหารกายสำหรับพระสงฆ์ https://www.youtube.com/watch?v=S1mk4-Ht1xs

หรือ http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=1675

 

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho