สรุปการประชุม

สรุปการประชุม (3)

           สป.สธ.ส่งรายงานการประชุม และบทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อสั่งการประชุมทางไกล (VDO Conference) การติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 และครั้งที่  7 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

สรุปการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรน สถานการณืโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาด วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Video Conference สสจ.กาญจนบุรี

 

สถานการณ์ ระดับประเทศ ๑ ม.ค. - ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ ผู้ป่วยรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต ๓๗ ราย 

มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

๑. การเฝ้าระวังโรค

๑.๑. Early detection 

   ตรวจจับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรค

๑.๒ ทีม SAT(ทีมตระหนักรู้สถานการณ์) สสจ.กาญจนบุรี มีทีมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรค โดยมีเป้าหมายในระดับตำบล มีรายงายผู้ป่วยไม่เกินค่าเฉลี่ย(Medain) ๕ ปีย้อนหลัง {ถ้าเกินจะเป็นพื้นที่ระบาด}

๒. การควบคุมโรค

๒.๑ เมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ และทุกสัปดาห์ จนครบ ๒๘ วัน,ค่า HI ไม่เกินร้อยละ ๕ ,CI เท่ากับ ๐

๒.๒ การพิจารณาเปิด EOC ในระดับ สสจ. เมื่อมีรายงายผู้ป่วยเท่ากับ หรือเกินค่าเฉลี่ย(Medain) ๕ ปีย้อนหลัง (เป็นพื้นที่เสี่ยงและระบาด) 

๓. การดูแลรักษาผู้ป่วย

๓.๑ อบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จบใหม่ เรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

๓.๒ จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาฯ

๔.การสื่อสารความเสี่ยง

๔.๑ สื่อสารคลินิก ร้านขายยา ถึงอาการป่วยที่ต้องสงสัยไข้เลือดออก และส่งไปตรวจที่ ร.พ.

๔.๒ สื่อสารประชากรกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง ผู้สูงายุ

๔.๓ รณรงค์มาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค

ข้อสั่งการอื่นๆ

๑๒-๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงพร้อมกันทั่วประเทศ และสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 

เรื่อง    สรุปรายงานการประชุม

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

                    ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวรัชนก  พลพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    วัตถุประสงค์ของอบรม

  1. 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

                    เนื้อหาในการอบรม ดังนี้

  1. 1. สป.สช.บริการชดเชยให้แก่หน่วยบริการดังนี้ ดังนี้

                        1.1 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์

                        1.2 หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์

  1. 2. การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้การบริการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียแก่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือเป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  2. 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์ของสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง อัตราต่อไปนี้

                        3.1 การตรวจ Hemoglobin tying                        ราคา    270    บาทต่อราย

                        3.2 การตรวจAlpha – thalassemia                      ราคา    500    บาทต่อราย

                        3.3 การตรวจ Beta –thalassemia                        ราคา  1,200   บาทต่อราย

                        3.4 การทำหัตการการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์         ราคา  2,500   บาทต่อราย

                        3.5 การยุติการตั้งครรภ์                                     ราคา  3,000    บาทต่อราย

โดย ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดูได้จาก www.nhso.go.th

                   ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ทราบถึงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

                   สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ติดตามการบันทึกข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจาง      ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลทุกแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  (นางสาวรัชนก    พลพิทักษ์)

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho