Wednesday, 19 December 2018 14:28

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live! การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ สำหรับ Project Manager (PM) ในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live! การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ สำหรับ Project Manager (PM) ในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เริ่มเวลา 09.00 น. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในกลุ่มศูนย์ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและสาสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้าร่วมกลุ่มตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง

ศนยถายทอดความรเทคโนโลย สสจ.กจ

Facebook : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สสจ.กาญจนบุรี

Read 570 times
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho