Monday, 03 December 2018 20:04

ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 139 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho