Thursday, 01 November 2018 19:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ ๒)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
                รายการก่อสร้างบ้านพัก(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จง เฮง เจริญ 2009 รับเหมาก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

Read 317 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho