Friday, 19 October 2018 20:34

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔(๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง

Written by
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

             ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น  

              เนื่องจากมีผู้ติดต่อขอรับเอกสารและยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว แต่ผลการตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ – ๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง  ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ครั้งที่ ๒) 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑        
 
 
 
 

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
Read 313 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho