Wednesday, 08 August 2018 15:00

ขอแจ้งการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS PrEP ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง Featured

Written by นฤพนธ์ เพ็งอ้น
Rate this item
(1 Vote)

 เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

                       ขอแจ้งการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS PrEP

ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 640 โด๊ส

ให้แก่ อาสาสมัครด้านปศุสัตว์และอาสาสมัครด้านสาธารณที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และบุคลากรของอบต.ที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุุรี

หมายเหตุ ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(มิใช่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า)

1.ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ไม่เคยฉีดวัคซีน หรือเคยฉีดน้อยกว่า 3 เข็ม 5,085
2.ผู้สัมผัสโรค มีประวัติเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน 6 เดือนได้รับการฉีดวัคซีน   
- จำนวน 19
- จำนวน 5
- จำนวน 1
- จำนวน 0
- จำนวน 3
รวม 28
3.ผู้สัมผัสโรคมีประวัติเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเกิน 6 เดือน ได้รับการฉีดวัคซีน   
- จำนวน 107
- จำนวน 157
- จำนวน 43
- จำนวน 13
- จำนวน 28
รวม 348
4. ผู้สัมผัสที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วสัตว์ไม่ตายภายใน 10 วัน โดยผู้สงสัยว่าสัมผัสโรค ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งนี้   
- จำนวน 297
- จำนวน 144
- จำนวน  351
- จำนวน  143
- จำนวน 626
รวม 1,561
5. ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนไม่ครบเนื่องจากไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จะฉีดต่อ 223
6. ชนิดของวัคซีน (โด๊ส)   
1,257
12,520
6
12
1,262
รวม 15,057
7. จำนวนการรับวัคซีนของเคสที่ปิดแล้ว   
- จำนวน 1,267
- จำนวน 874
- จำนวน  1,852
- จำนวน  1,544
- จำนวน 8,635
รวม 19,856

หลักเกณฑ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง

  • ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนฯ มาก่อน เมื่อได้รับเชื้อ (สัตว์ที่สัมผัสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและลักษณะที่สัมผัสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบชุด (ID 4 เข็ม, IM 5 เข็ม) กรณีที่สัตว์ที่สัมผัสเป็นสุนัขหรือแมวที่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่และสามารถติดตามดูอาการได้ ถ้าสุนัขหรือแมวมีอาการปกติไม่ตายภายหลังการสัมผัส 10 วัน ให้หยุดฉีดวัคซีนฯ ได้
  • ผู้สัมผัสที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพมาแล้วตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป ถ้าได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือนต้องได้รับการฉีดวัคซีนฯ กระตุ้น อีก 1 เข็ม แต่ถ้าได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือนต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 2 เข็ม
  • กรณีที่สัตว์สัมผัสเป็นสุนัขหรือแมวหลังจากเฝ้าดูอาการแล้ว 10 วัน หลังจากถูกกัด ยังมีอาการปกติให้ถือว่าสุนัขหรือแมวนั้นไม่มีเชื้อในขณะที่ถูกกัด จึงให้หยุดฉีดวัคซีนได้
(ผู้สัมผัสที่ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพมาแล้วน้อยกว่า 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดที่ผลิตจากสมองสัตว์ ให้ปฎิบัติเหมือนผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน)
แหล่งข้อมูล: โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 

ตาราง จำนวนของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า แจกแจงตาม การฉีดอิมมูโนโกลบุลินและ วิธีฉีดวัคซีนในคน ปี พ.ศ. 2561
การฉีดอิมมูโนโกลบุลิน        
วิธีฉีดวัคซีนในคน
เข้ากล้ามเนื้อ เข้าในผิวหนัง ไม่ฉีด รวม
ไม่ฉีด 324 203 1 528
61.4 38.4 0.2
ฉีด 125 12 0 137
91.2 8.8 0
ไม่ระบุ 0 0 0 0
0 0 0
รวม 449 215 1 665
         
         
แหล่งข้อมูล: โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตาราง จำนวนของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า แจกแจงตาม การฉีดอิมมูโนโกลบุลินและ วิธีฉีดวัคซีนในคน ปี 2560
การฉีดอิมมูโนโกลบุลิน        
วิธีฉีดวัคซีนในคน
เข้ากล้ามเนื้อ เข้าในผิวหนัง ไม่ฉีด รวม
ไม่ฉีด 140 1 1 142
98.6 0.7 0.7
ฉีด 110 0 0 110
100 0 0
ไม่ระบุ 0 0 0 0
0 0 0
รวม 250 1 1 252
         
         
แหล่งข้อมูล: โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการสนับสนุนได้ตามสิ่งแนบมาพร้อมนี้

Read 625 times Last modified on Friday, 17 August 2018 11:12
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho