Monday, 06 August 2018 15:41

หนังสือ สธ0208.04/ว 455 ลว. 25 ก.ค. 2561 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารรสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 673 times Last modified on Monday, 06 August 2018 15:47

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho