Wednesday, 18 July 2018 11:19

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับความรู้ เรื่องการป้องกันดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก ปี 2561 Featured

Written by นฤพนธ์ เพ็งอ้น
Rate this item
(1 Vote)

เรื่อง        ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ฯ

               ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับความรู้เรื่องการป้องกันดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก ปีพ.ศ. 2561

ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สสจ.กาญจนบุรี  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม และใบตอบรับฯ ดังรายละเอียด

ที่แนบมาพร้อมนี้

Read 515 times Last modified on Wednesday, 18 July 2018 15:58
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho