Tuesday, 10 July 2018 19:06

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

    

             ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.   ๒   ชั้น   พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๗๖  ตารางเมตร   ( โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว )   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน   อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปรากฏระหว่างระยะเวลาที่กำหนดรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีผู้สนใจรับเอกสาร ฯ  จำนวน  ๒๙  ราย  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด

              ดังนั้น   เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  และการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ  ๓-๔ (๑ ครอบครัว)  เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                              
 

 
 
 

(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Read 360 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho