Friday, 25 May 2018 15:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องพยาบาลฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องพยาบาลฉุกเฉิน
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

              ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องพยาบาลฉุกเฉิน   ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
             รายการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องพยาบาลฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนเทค (ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๘๙,๙๐๐.๐๐  บาท  (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
Read 243 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho