Thursday, 03 May 2018 14:28

สรุปรายงานการประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เรื่อง    สรุปรายงานการประชุม

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

                    ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวรัชนก  พลพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    วัตถุประสงค์ของอบรม

  1. 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

                    เนื้อหาในการอบรม ดังนี้

  1. 1. สป.สช.บริการชดเชยให้แก่หน่วยบริการดังนี้ ดังนี้

                        1.1 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์

                        1.2 หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์

  1. 2. การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้การบริการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียแก่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือเป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  2. 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์ของสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง อัตราต่อไปนี้

                        3.1 การตรวจ Hemoglobin tying                        ราคา    270    บาทต่อราย

                        3.2 การตรวจAlpha – thalassemia                      ราคา    500    บาทต่อราย

                        3.3 การตรวจ Beta –thalassemia                        ราคา  1,200   บาทต่อราย

                        3.4 การทำหัตการการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์         ราคา  2,500   บาทต่อราย

                        3.5 การยุติการตั้งครรภ์                                     ราคา  3,000    บาทต่อราย

โดย ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดูได้จาก www.nhso.go.th

                   ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ทราบถึงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

                   สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ติดตามการบันทึกข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโลหิตจาง      ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลทุกแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  (นางสาวรัชนก    พลพิทักษ์)

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Read 429 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho