24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ขอให้ประชาชนขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหนักตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ และเตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (สายด่วน 1669) เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุที่มีความรุนแรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานเตรียมความพร้อมการรับส่งต่อผู้ป่วยของสถานพยาบาลในเครือข่าย การรายงานตามระบบรายงานผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ด่านชุมชนสี่แยกบ้านหนองปรือ บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองผักแว่น อ.หนองปรือ

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses