24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ให้การต้อนรับ นพ.จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมผู้เข้ารับการอบรมที่ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการนิเทศงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการกลุ่มแผนงาน (PCM) และผู้จัดการแผนงาน 4 แผนโรค ระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งมาขอใช้พื้นที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses