24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานต่างๆ และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses