24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

วันนี้ 24 มีนาคม 2560 ที่ ร.9 พัน 1 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี และคณะติดตาม ไปเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานและฝึกอบรมของ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1-5 รุ่นละ 15 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses