24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

แบบฟอร์มด้านอาหาร

 

สบ.1_คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

สบ.2_แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

สบ.3_คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร

สบ.4_แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร

สบ.5_ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร

สบ.5-1_เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร

สบ.5-2_เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สบ.5-3_เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ

สบ.5-4_เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน

สบ.5-5_เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์

สบ.6_แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหารแจ้งรายละเอียดอาหาร

สบ.8_แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

อ.1_คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

อ.3_คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

อ.4_คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

อ.5_คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

อ.6_คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ

อ.8_คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

อ.9_คําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

อ.10_คําขออนุญาตย้ายสถานที่นําเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร

อ.17_คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

อ.19_คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร

อ.20_คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

แบบขอยกเลิกใบอนุญาต

คลินิกจัดประเภทอาหาร

ฆอ.1_คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร

หนังสือมอบอำนาจ

ส.4_คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร

ส.5_คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ตามกฎหมาย

แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องในการยื่นขอหนังสือรับรองอนุญาตผลิตและนำเข้าอาหาร

แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ

แนบท้าย อ.1-สบ.1

แนบท้าย อ.17 สบ3 สบ5

ขอเปิดสิทธิ์ e-submission

ตส.1(50)GMP อาหาร

ตส.3(50) GMP น้ำบริโภค

ตส.5(50) GMP นมพาสเจอร์ไรส์

ตส.11(55) GMP อาหารกระป๋อง

ตส.9(55) Primary GMP อาหารแปรรูป

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses