24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

แบบฟอร์มด้านยา (แผนปัจจุบัน)

ขย.1 คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ขย.3 คำขออนุญาตขายยาสัตว์

ขย.4 คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

คำรับรองของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ขย.14 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

ภาพถ่ายแนบท้ายคำขอขายยาแผนปัจจุบัน

คู่มือเกณฑ์มาตรฐาน GPP ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

แบบประเมิน GPP ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

แบบประเมินร้านขายยาสัตว์ / ร้านขายยาแผนโบราณเพื่อประกอบการอนุญาต

คำขอต่ออายุร้านขายยา

คำขอใบแทนใบอนุญาตขายยา / ขอย้ายสถานที่ขายยา

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

แบบแจ้งเลิกกิจการร้านขายยา(บุคคลธรรมดา)

แบบแจ้งเลิกกิจการร้านขายยา(นิติบุคคล)

แบบแจ้งเลิกการปฏิบัติการของเภสัชกร

คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

แบบขอยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติด / ขายวัตถุออกฤทธิ์

ขย.9 บัญชีการซื้อยา

ขย.10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ

ขย.11 บัญชีการขายยาอันตรายที่เลขาธิการ อย. กำหนด

ขย.12 บัญชีการขายยาตามใบสั่งแพทย์

ขย.13 รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการ อย. กำหนด

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses