24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

แบบฟอร์มด้านสถานพยาบาล

สพ.1 คำขออนุมัติแผนงาน ฯ (คลินิก)

สพ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ฯ (คลินิก)

สพ.5 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงาน

สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ. 13 คำขอโอนใบอนุญาต

สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ / เล่มแทนสมุดทะเบียน

สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (รพ.)

สพ.17 คำขอแจ้งเลิกกิจการ

สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล / เปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ

สพ.21 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ

สพ.22 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ

คำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี

สพ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกทันตกรรม / เฉพาะทางด้านทันตกรรม

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์

แบบตรวจมาตรฐานคลิกนิกกายภาพบำบัด

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

แบบตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย

แบบตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย

แบบตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

แบบตรวจมาตรฐานคลินิกการแพทย์แผนจีน

กรอบรายการยาในคลินิกการพยาบาล ฯ

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses