18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 08:40

อบรมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบ” แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝ่ายฆารวาส ในการอบรมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบ” แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแนวทางการควบคุมยาสูบของจังหวัดกาญจนบุรี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ 2)การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ 3)ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ 4)ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเรื่องพิษภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้ปลอดจากควันบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆารวาสที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจภายในบริเวณวัด

Read 282 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses