การดำเนินงาน ITA
  • ITA คือ

  • เป้าหมายในการดำเนินงานปี 2561

  • KPI Template

  • แบบสำรวจ EB IT

  • การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสจ.กาญจนบุรี

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561

  • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กลุ่มงานนิติการ

  • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  • รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

  • วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho