24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

Download Announce

Download Sample 20 Project

แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ   แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service , OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบัคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses