24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (69)

เอกสารหมายเลข 1  ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยฯ
 
เอกสารหมายเลข 2  ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยฯ
 
เอกสารหมายเลข 3 ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมฯ
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses