24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

แนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (OSS) กรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

Written by 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ   แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service , OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบัคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read 244 times Last modified on วันพุธ, 06 กันยายน 2560 09:09
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses