24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

Written by 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 ติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

 บริษัท โปรโต เทค จำกัด

๗๙๙,๔๐๐.๐๐  


                                        ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                          (นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

                            นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

                           รักษาราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                       ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

             สำเนาถูกต้อง

 
 

       (นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

 

 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

Read 140 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses