26092017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน ที่ โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

Written by 
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน ที่ โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน  หจก. แอล. พี. อาร์. ที่ดินและก่อสร้าง ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

 

Read 212 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses