24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 แห่ง

Written by 
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน ๑ แห่ง
 
             จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๓๔๕๑-๒๙๖๑ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 131/2560

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 

2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  800,000.-  บาท                                    

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

      - ติดตั้งระบบเติมอากาศพร้อมครุภัณฑ์ภายในอาคารผลิตยาสมุนไพร   ที่  โรงพยาบาล

      เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  18  สิงหาคม  2560  เป็นเงิน  800,000.-  บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

5.1 ปร.5 จำนวน  1   แผ่น

5.2 ปร.4 จำนวน  4   แผ่น

        6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

             6.1 นายธีระ  ธีระเสถียร              ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

             6.2 นายองอาจ  ทิมซ้อน              ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

             6.3 นายชีระวิทย์  บุตรดีสุวรรณ  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

             6.4 นายณัฐพงษ์  บุญประสิทธิ์    ตำแหน่ง นายช่างโยธา

           

          

 

Read 178 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses